Verksamhetsberättelse SVESEK 2006

Sammanslutningen Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) bildades vid ett konstituerande möte den 24 augusti 2006 under kirurgveckan i Örebro på uppdrag av SKF:s styrelse. Förberedelserna hade gjorts av en utsedd arbetsgrupp. En interimsstyrelse valdes för ett år. Den är verksam tom 31/12 2007.

Interimsstyrelsens arbete har under året innehållit tre protokollförda sammanträden samt ett flertal e-postdiskussioner och telefonkontakter.

Styrelsen har tagit fram ett förslag till stadgar. Dessa har granskats och godkänts av SKF:s styrelse och skall för fastställande underställas SVESEK:s årsmöte 2007.

SVESEK har skapat en hemsida som är länkad till SKF:s hemsida. Där finner man information om SVESEK, stadgar, årsmötes- och styrelseprotokoll, SVESEK:s program under kirurgveckan 2007 samt information angående ansökan om medlemskap. Erbjudande om medlemskap skickas också till medlemmar i SKF året före de fyller 65 år. Vid årsskiftet 2006/2007 var medlemsantalet 51.

Ett referat från det konstituerande mötet 2006 publicerades i decembernumret av Svensk Kirurgi.

Efter det konstituerande mötet höll Carl-Axel Ekman från Borås ett mycket inspirerande föredrag med titeln ”Som kirurg i Afrika efter pensioneringen”. Mötet avslutades med en gemensam lunch.

Styrelsen fick i uppdrag att arrangera ett symposium under kirurgveckan i Stockholm 2007. Vi valde ett tema benämnt ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”. Två föreläsningar ingår. En om ulcuskirurgi (Ulf Haglund) och en om ulcerös proctocolit (Leif Hultén). Moderatorer blir Roland Jansson och Göran Ekelund. Vidare uppdrogs åt styrelsen att anordna en gästföreläsning i samband med årsmötet. Stig Bengmark kommer att tala över ämnet ”Utmaning eller ättestupa”. Efter mötet skall ordnas med gemensam lunch för mötesdeltagarna.

SKF önskar att SVESEK samverkar med Kirub i utbildningsfrågor. Preliminär kontakt har tagits. SVESEK har inte erhållit något ytterligare uppdrag av SKF.

Bengt Frisk
ordförande