Agenda, SVESEK´s årsmöte 2008

Mötets öppnande

2.   Frågan om mötet är utlyst i vederbörlig ordning

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.   Val av justeringsman.

5.   Verksamhetsberättelse för 2007.

6.   Ekonomisk redovisning för 2007.

7.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.   Presentation av budget för 2009.

9.   Val av 2 revisorer (1 år)

10.  Uppgifter för SVESEK 2009:
*  Högtidsföreläsning i samband med årsmötet.
*  Arrangera ett symposium under kirurgveckan 2009.
*  Erbjuda sig att deltaga i annat arbete efter önskemål från SKF.

11.   Övriga frågor.