Agenda, SVESEK´s årsmöte 2010

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet är utlyst i vederbörlig ordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justeringsman

5. Verksamhetsberättelse för 2009

6. Ekonomisk redovisning för 2009

7. Revisorernas berättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Presentation av budget för 2011

10. Styrelseval för 2011-2012
* Ordförande 2 år
* Skattmästare 2 år
* Ledamot 2 år

11. Val av 2 revisorer för 2011

12. Uppgifter för SVESEK 2011
* SVESEKföreläsning i samband med årsmötet
* Arrangera ett symposium under kirurgveckan 2011
* Åtaga sig uppdrag efter önskemål från SKF.

13. Övriga frågor.