Valberedningens förslag inför år 2011

  1. SVESEKs stadgar fastslår att årsmötet skall förrätta val av styrelsemedlemmar för en mandatperiod på 2 år. För första ordinarie styrelse skall dock mandatperioden för ordförande, skattmästare och en ledamot vara 3 år (i avsikt att fortsättningsvis inte hela styrelsen byts vid samma tillfälle).
  2. Val av två revisorer för en mandatperiod på 1 år;
  3. Valberedning utses och skall bestå av två ledamöter jämte en suppleant för en mandatperiod på 2 år.

För årsmötet 2011 skall val ske av styrelsens sekreterare samt en ledamot.

SVESEKs valberedning har följande förslag till styrelseuppdrag:

Som styrelsens sekreterare föreslås omval av Göran Ekelund, Malmö med mandat på 2 år.

Som övrig ledamot föreslås Karl-Axel Ängqvist, Umeå med mandat på 2 år.

Som revisorer för 2012 föreslår valberedningen omval av Anders Helleberg och Lars-Olof Dahlbäck.

Valberedningen bestående av Karl-Gösta Ljungström och Jon Ahlberg med Rune Sjödahl som suppleant valdes för 2 år vid årsmötet 2009 och har nu således fullgjort sitt uppdrag.

Stockholm och Danderyd 11 maj 2011

Jon Ahlberg Karl-Gösta Ljungström