Verksamhetsberättelse 2009 Sveriges Seniora Kirurger – SVESEK

Under året har styrelsen haft två protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete har i övrigt skett med telefonsamtal och e-postkontakter.

Medlemsantalet ökade under året med 12 och var vid årets slut 86. Medlemsrekryteringen har som vanligt skett med invitationsbrev till medlemmar i SKF som under året fyller 65 samt genom information på SKF´s hemsida. Ett informationsbrev har också sänts ut till SVESEK´s medlemmar.

Traditionsenligt hölls ett symposium på temat ”igår, idag och i morgon” under Kirurgveckan i Halmstad. Föreläsare var Carl-Gustaf Groth och Sten Lennquist som talade om transplantationskirurgi respektive trauma- och katastrofmedicin. Ingvar Eriksson höll SVESEK-föreläsningen och berättade om fältskärens arbete under Karl XII:s krig. Programmet lockade ett 100-tal åhörare varav ett 40-tal var pensionärer och övriga yrkesverksamma varav flera unga kirurger.

Under det efterföljande årsmötet fick styrelsen i uppdrag att arrangera ett symposium också under Kirurgveckan 2010 i Göteborg.

SVESEK har under året fått 35.000 SEK av SKF som budget för sin verksamhet.

Efter årsmötet avnjöt medlemmarna en gemensam lunch i avskild miljö.

Alltfler pensionerade läkare efterfrågas som arbetskraft inom svensk sjukvård. SÄL har påbörjat ett arbete syftande till förbättring av pensionerade läkares arbetsvillkor och fortbildning. SVESEK har deltagit i ett första möte i detta arbete. SVESEK och Rheumatologföreningens pensionärssällskap är de enda pensionärssällskap som ännu finns bland Läkarsällskapets specialistföreningar. Styrelsen har skickat en skrivelse till SKF´s styrelse i denna fråga.

Ett referat om SVESEK´s program under Kirurgveckan 2009 har publicerats i Svensk Kirurgi. SVESEK-länken på SKF´s hemsida har fortlöpande uppdaterats.

Bengt Frisk
Ordförande