Verksamhetsberättelse för Sveriges Seniora Kirurger – SVESEK avseende år 2007

En interimsstyrelse för SVESEK har varit verksam under året. Vid det första ordinarie årsmötet, som hölls under kirurgveckan i Stockholm 2007, valdes en ordinarie styrelse. Denna rapport avser interimstyrelsens verksamhet under året 2007.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden. Arbetet i övrigt har skett via e-postdiskussioner och telefonkontakter.

Medlemsutvecklingen under året visade på en liten uppgång. Ett brev med erbjudande om medlemskap skickas ut en gång per år till de medlemmar i SKF som fyller 65 under året.

SVESEK´s hemsida har uppdaterats löpande med ny information.

På uppdrag av SKF har styrelsen lämnat synpunkter till Läkarsällskapet på slutbetänkandet om Patientdata och läkemedel mm. SOU 2007:48.

Under kirurgveckan i Stockholm arrangerade SVESEK ett symposium med titeln ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”. Under detta talade Leif Hultén om ulcerös proctocolit och Ulf Haglund om ulcuskirurgi. Båda föredragen var mycket uppskattade och lockade en publik även utanför SVESEK´s medlemsskara. Efter årsmötet fick vi njuta av en högtidsföreläsning av Stig Bengmark, som talade om sin verksamhet som honnorärprofessor i London efter sin pensionering. Härefter bjöds medlemmarna på lunch.

Ett referat om SVESEK´s program under kirurgveckan i Stockholm publicerades i decembernumret av Svensk Kirurgi.

Interimstyrelsen fick i uppdrag av årsmötet att anordna ett symposium under kirurgveckan i Umeå. Rubriken blir densamma – Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi. I samband med årsmötet skall också en högtidsföreläsning hållas. Dessa uppdrag har övertagits av den nya, ordinarie styrelsen.

Bengt Frisk
Ordförande