Agenda, SVESEKs årsmöte 07 08 23

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötet är utlyst i vederbörlig ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsmän för mötet
 4. Verksamhetsberättelse för 2006
 5. Ekonomisk redovisning för 2006
 6. Frågan om ansvarsfrihet för interimsstyrelsen.
 7. Fastställande av SVESEKs stadgar (granskade och godkända av SKF:s styrelse.)
 8. Presentation av budget 2007 och förslag budget 2008.
 9. Val av styrelse. Förslag av valberedningen (utlagt på SVESEKs hemsida per…)
  • Ordförande (3 år)
  • Sekreterare (2 år)
  • Kassör (3 år)
  • Ledamot (3 år)
  • Ledamot (2 år)
 10. Val av 2 revisorer (1 år)
 11. Val av valberedning. 2 ledamöter och en suppleant (2 år).
 12. Uppgifter för SVESEK 2008:
  • Föreläsning i anslutning till årsmötet.
  • Arrangera ett symposium under kirurgveckan 2008.
  • Erbjuda sig att deltaga i annat arbete efter önskemål från SKF.
 13. Övriga frågor.