Agenda, SVESEK´s årsmöte 2009

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet är utlyst i vederbörlig ordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justeringsman

5. Verksamhetsberättelse för 2008

6. Ekonomisk redovisning för 2008

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Presentation av budget för 2010

9. Styrelseval för 2010-2011 Sekreterare 2 år Ledamot 2 år

10. Val av 2 revisorer för 2010

11. Val av valberedning för 2010-2011 2 ledamöter och en suppleant

12. Uppgifter för SVESEK 2010
* SVESEKföreläsning i samband med årsmötet
* Arrangera ett symposium under kirurgveckan 2010
* Åtaga sig uppdrag efter önskemål från SKF.

13. Övriga frågor.