Agenda, SVESEK´s årsmöte 2011

 1. Mötets öppnade
 2. Fråga om mötet är utlyst i vederbörlig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsman
 5. Verksamhetsberättelse för 2010
 6. Ekonomisk redovisning för 2010
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Presentation av budget för 2012
 10. Styrelseval  för 2012 – 2013
  • sekreterare 2 år
  • ledamot 2år
 11. Val av 2 revisorer för 2012
 12. Val av valberedning för 2012 – 2013
  • 2 ledamöter 2 år
  • 1 suppleant 2 år
 13. Uppgifter för SVESEK 2012
  • SVESEK föreläsning i samband med årsmötet
  • Symposium under kirurgveckan 2012
  • Åtaga sig uppdrag efter önskemål från SKF
 14. Övriga frågor