Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med behov av större distans mellan deltagare etc när de planerar för lokaler och samvaro under kurserna. Individer med symtom skall naturligtvis inte närvara på plats i kurslokalen vare sig som lärare eller elever.

  • Nationella beslut och riktlinjer gäller förstås även kurser som förmedlas via Svensk Kirurgisk Förening.
  • Regionala riktlinjer för respektive kursgivare respekteras, vilket kan medföra att kurser (med fysisk närvaro) kan behöva anpassas eller ställas in även om kurser i andra regioner kan genomföras.
  • För de kurser som inte går att genomföra på plats kommer vi att eftersträva att en fjärrundervisningskurs tillhandahålls om det alls är möjligt.
  • Om kurser trots allt behöver ställas in på grund av ovanstående kommer vi att försöka skapa ersättningskurser så snart det blir möjligt/tillåtet. Information om huruvida förtur då erhålls och hur det i så fall sker får berörda deltagare från Helena Grönbacke på kansliet.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

  1. Om Svensk Kirurgisk Förening eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalas kursavgiften.
  2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare av typen reseförbud (i fall där digitalt alternativ ej erbjuds) återbetalas kursavgiften, men den administrativa avgiften för ombokning kan komma att tas ut för arbetet med ombokning till annan kurs.
  3. Om deltagare inte kan närvara på kurs på grund av konstaterad Covid-19 sjukdom eller vid symtom där Covid-19 kan misstänkas, i anslutning till kurs, kommer kursavgift återbetalas.

State of the Art Covid-19

24-25 november

Kirurgi och kirurgisk forskning under Covid-19 pandemin
Svensk Kirurgisk Förening bjuder in till två sessioner med temat kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19 pandemin.

https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/programoversikt1/14.30/svensk-kirurgisk-forening/

COVIDSurg – Elective Surgery Resilience Index

Be a collaborator in our new study calibrating and testing the reliability of our international consensus elective surgery resilience index.

Link to study (öppnas i nytt fönster)

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas fram i tid. Om det finns en betydande risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer förenade med operation hos en patient med en aktiv covid-19. Detta gäller i synnerhet hos personer med pågående covid-19 vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi. Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

Läs rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin (länk till sls.se)

 

BJS – Covid-19 issue

Dear Colleagues,

The BJS have now published a COVID-19 virtual issue using all related content published by last Friday:

https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1365-2168.COVID-19

Etikansökan för Sveriges deltagande i CovidSurg är nu godkänd

Alla intresserade registrerar sig på hemsidan (https://globalsurg.org/covidsurg/), där det nu är möjligt att mata in anonymiserade patientdata via RedCap. Etikansökan täcker också deltagande i CovidCancer och observera att det inte enbart är kirurgpatienter som är aktuella för dessa studier – ta gärna kontakt med andra opererande kliniker för att få så fullständig bild som möjligt av kirurgi under den pågående pandemin.

Vid frågor, hör av er till Martin Rutegård i Umeå (martin.rutegard@umu.se)

Godkänd ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Emergency surgery during the COVID-19 pandemic: what you need to know for practice

Review-artikel från The Royal College of Surgeons (Engl).

Emergency surgery during the COVID-19 pandemic: what you need to know for practice (pdf, öppnas i nytt fönster)

COVID-19 och kirurgi

Coronapandemin är över oss och kirurgkliniker landet över behöver snabbt anpassa sig till förändrad eller annorlunda verksamhet. Patienter kommer dock fortfarande att behöva opereras, alltifrån imperativ kärl- och cancerkirurgi till akuta livräddande ingrepp. Vår kunskap om vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter är ytterst begränsad och kunskap om detta behöver nu genereras så fort som möjligt. En forskargrupp utgående från Birmingham har lanserat en internationell studie kring COVID-infekterade patienter som genomgår ingrepp på operationssal, där Sverige är med i form av flera intresserade kirurger.

En etikansökan har lämnats in för hela nationen av oss i Umeå. Etikprövningsnämnden tar upp ärendet 28/4. Alla opererande specialiteter och sjukhus uppmuntras delta i denna studie vid namn CovidSurg, där det för varje sjukhus anmäls en ansvarig. Alla intresserade kan registrera sig på https://globalsurg.org/covidsurg/. Innan vi får formellt godkännande behöver man notera vilka patienter som genomgått kirurgi och antingen varit diagnosticerade med COVID19 alternativt postoperativt blivit diagnosticerade. Det finns en pappersversion av det studieformulär som sedan matas in elektroniskt och anonymiserat när väl ett godkännande finns.
Detta är ett unikt tillfälle för kirurger i Sverige att ta fram evidens som kan användas under pågående pandemi, eftersom data från studien kommer att släppas efter hand. Alla uppmuntras att delta och tveka inte att ta kontakt vid frågor: martin.rutegard@umu.se

Formulär (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Mediahuset i Göteborg bjuder in till:
Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Fredag 3 april kl 15-16

Länk till mer information (öppnas i nytt fönster)

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID -IBD

Uppdaterade riktlinjer för kirurgi under COVID-19 i UK

Royal College of Surgeons har presentererat nya riktlinjer för kirurgi under pågående coronapandemi. De finns att läsa på https://www.rcseng.ac.uk/coronavirus/joint-guidance-for-surgeons-v2/
I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt.